Politika privatnosti

Shodno odredbi člana 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“) i shodno Opštoj uredbi o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“)Rukovalac TSC Bačka Topola, matični broj: 08845964, PIB: 103909155, čiji je zakonski zastupnik Sabolč Palađi, direktor, (dalje: „Rukovalac“), izdaje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

Svrha ovog Obaveštenja je da Rukovalac, osigura ostvarivanje i zaštitu prava na privatnost lica koja su izvršila kupovinu proizvoda u TSC Shopu kod Rukovaoca dalje: (“kupci/korisnici”), kao i da ih informiše o njihovim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Podaci o ličnosti koji se obrađuju

ime, prezime, adresa isporuke, broj telefona i Vaša e-mail adresa.

Svrha nameravane obrade podataka i pravni osnov za obradu podataka

Podaci se obrađuju u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji proizvoda u TSC Shopu, kao i u svrhu slanja obaveštenja (npr. akcije, nagradne igre i sl.)

Pravni osnov obrade jeste:obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Predmetni podaci predstavljaju neophodan uslov za zaključenje ugovora o kupovini proizvoda u TSC Shopu

Obrađivač podataka

Fudbalski klub T.S.C.Bačka Topola

Iznošenje podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju

Podaci se ne iznose u inostranstvo

Primaoci evidencije

/

Rok čuvanja podataka i kriterijum za njegovo određivanje

Podaci se čuvaju najviše 10 godina.

Prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju

Lice ima pravo pristupa, pravo na ispravku, dopunu, brisanje, ograničenje i prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor i automatizovano donošenje pojedinačnih odluka.

Lice ima pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade pre opoziva.

U slučaju opoziva pristanka, Rukovalac neće obrađivati podatke Lica na koje se opoziv odnosi, osim ukoliko Rukovalac ima zakonsko ovlašćenje za obradu.

Navedene zahteve Lica dostavljaju e-mailom na e- mail adresu office@fktsc.com.

Rukovalac će na svaki zahtev odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 30 dana od prijema zahteva u skladu sa članom 21 Zakona i članom 12 GDPR.

Lice može podneti pritužbu u vezi sa obradom svojih podataka o ličnosti pred Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka o ličnosti kao ugovorna obaveza i neophodan uslov za zaključenje ugovora

Tehničke i organizacione mere radi zaštite podataka o ličnosti

Rukovalac i obrađivač su sproveli tehničke i organizacione mere zaštite radi sigurnosti i integriteta podataka o ličnosti, zaštite podataka od neovlašćenih pristupa, zlonamernih postupaka, gubitka ili otkrivanja podataka neovlašćenim trećim licima.

Uspostavljanjem poslovnog odnosa sa TSC, Lice je svesno i saglasano da se njegovi podaci o ličnosti navedeni u ovom Obaveštenja, obrađuju od strane Rukovaoca i Obrađivača, kao i da navedenim podacima mogu pristupiti zaposlena i angažovana lica kod Rukovaoca i Obrađivača. Lica koja pristupaju podacima o ličnosti su obavezna da podatke čuvaju kao poverljive i na siguran način, a od njih se zahteva da koriste podatke o ličnosti samo u gore pomenute svrhe.

 

GENERALNI DIREKTOR
Sabolč Palađi